Ba Gua Zhang

ba-gua-zhang

Listed below is a list of the Pa Kua Chang/Ba Gua Zhang forms, applications and courses taught. You can learn these forms with their applications as well as other Kung Fu forms at the Academy in Tampa, Florida. We also teach Northern Shao Lin Chuan, Tai Chi Chuan/Tai Ji Quan, Hsing Yi Chuan/Xing Yi Quan, Meditation and Qi Gong.

Ba Gua Zhang Zhe Xue
Eight Trigram Palm Philosophy

A graphic depiction of Ba gua development from the Wu ji or utmost nothing to the eight trigrams and their correlation to the Wu xing or 5 elements.

Ba Gua Zhang Forms

 1. Ji Ben Ba Zhang
  Eight Basic Palm Positions

  1. Yang Zhang
   Facing Up / Upward / Lifting Palm
  2. Fu Zhang
   Facing Down / Downward Palm
  3. Shu Zhang
   Straight / Outward / Vertical Palm
  4. Bao Zhang
   Embrace / Embracing Palm
  5. Pi Zhang
   Chop / Cut / Seizing Palm
  6. Liao Zhang
   Thumb Lift / Enticing Palm
  7. Tiao Zhang
   Finger Thrust / Splitting Palm
  8. Luo Xuan Zhang
   Twisting / Drilling Palm
 2. Cha Bei Lian Xi
  Tea Cup Exercise
 3. Ba Gua Zhang Lian Xi Fa
  Ba Gua Zhang Practice Method

  1. Piao Mu Zhang
   Chicken / Wood Floating Palm
  2. Long Zhang
   Dragon / Palm
  3. Zhuan Zhang
   Spinning Palm / Lion Palm
  4. Sun Zhang
   Hawk / Sky Horse Palm
  5. Tuo Zhang
   Cloud Carrying / Monkey / Big Eagle Palm
  6. Qi Lin Zhang
   Unicorn Palm
  7. Hu Zhang
   Tiger Palm
  8. Ying Zhang
   Eagle Palm
 4. Ji Ben Ba Huan Zhang
  Eight Basic Palm Changes

  1. Dan Huan Zhang
   Single Change Palm
  2. Shuang Huan Zhang
   Double Change Palm
  3. Zhuan Shen Zhang
   Return Body Palm
  4. Shen Hou Zhang
   Back Body Palm
  5. Gai Shen Zhang
   Cover Body Palm
  6. You Shen Zhang
   Swim Body Palm
  7. Xuan Shen Zhang
   Spin Body Palm
  8. Sui Dao Di Zhang
   Follow Through Palm
 5. Ba Gua Long Xin Zhang
  Ba Gua Dragon Heart Palm Continuous Form
 6. Ba Gua Gun Shu
  Ba Gua Long Staff / Cudgel Play Skill Form

  1. Qian
  2. Dui
  3. Li
  4. Zhen
  5. Xun
  6. Kan
  7. Gen
  8. Kun
 7. Ba Gua Mu Ren Zhuang Fa
  Ba Gua Wooden Dummy Pile Work Method
 8. Dian Xue & Dian Mai
  Point to the Point & Dim Mak or Point to the Pulse / Vein