Ba Gua Zhang Zhe Xue

Eight Trigram Palm Philosophy
By Grandmaster G. S. Torres
Wu Ji
Not Have, Nothing Utmost Circle
Wu Ji Not Have, Nothing Utmost Circle
Tai Ji
Grand Ultimate Circle
tai-ji
Liang Yi / Two Principles
yang-yi
Yang Yi
yin-yi
Yin Yi
Si Xiang / 4 Secondary Figures
tai-yang
Tai Yang
shao-yang
Shao Yang
shao-yin
Shao Yin
tai-yin
Tai Yin
Ba Gua / Eight Trigrams
qian-gua
Qian
dui-gua
Dui
li-gua
Li
zhen-gua
Zhen
xun-gua
Xun
kan-gua
Kan
gen-gua
Gen
kun-gua
Kun
Eight Trigram and Five Element Correlation
Qian Heaven Metal
Dui Lake
Li Fire Fire
Zhen Thunder Wood
Xun Wind
Kan Water Water
Gen Mountain Earth
Kun Earth