Guang Ping Yang Tai Ji Chang Quan

(Tai Chi Chuan Long Form)

The following are pages taken from the booklet on Guang Ping Yang Tai Ji Chang Quan (Tai Chi Chuan – Long Form)

guangping1

guangping2

guangping3