Xing Yi Quan

xing-yi-quan

Xing Yi Quan Forms

Listed below is a list of the Hsing Yi Chuan/Xing Yi Quan forms, applications and courses taught. You can learn these forms with their applications as well as other Kung Fu forms at the Academy in Tampa, Florida. We also teach Northern Shao Lin Chuan, Tai Chi Chuan/Tai Ji Quan, and Pa Kua Chang/Ba Gua Zhang, Meditation and Qi Gong.

(Hsing I Chuan Forms)
 1. Wu Xing Li Lun
  Five Element Theory
Wu Xing (Five Elements)
 1. Pi Quan / Jin (Metal)
 2. Zuan Quan / Shui (Water)
 3. Beng Quan / Mu (Wood)
 4. Pao Quan /H uo (Fire)
 5. Heng Quan / Tu (Earth)
 6. Xing Yi Wu Xing Lian Huan Quan
  Hsing Yi Five Element Interlocking Boxing
 7. Xing Yi Wu Xing Dui Da
  Hsing Yi Five Element Two Man Form
Shi Er Xing Dong (12 Animals)
 1. Long Quan (Dragon)
 2. Xiong Quan (Bear)
 3. Ma Quan (Horse)
 4. Hu Quan (Tiger)
 5. Gui Quan (Turtle)
 6. She Quan (Snake)
 7. Hou Quan (Monkey)
 8. Ying Quan (Eagle)
 9. Yan Quan (Swallow)
 10. Ge Quan (Dove)
 11. Ji Quan (Rooster)
 12. Diao Quan (Falcon)
 13. Ba He (Sil) Quan
 14. Jiao He (Sil) Quan
 15. Xing Yi Shi Er Dong Wu Dui Da(
  Hsing Yi Twelve Animal Two Man Form)
  An Shen Pao (Calming Body Cannon)

Da Cheng Quan / Yi Quan
(I Chuan)