Tai Ji Quan

tai-chi-chuan
Listed below is a list of the Tai Chi Chuan/Tai Ji Quan forms, applications and courses taught. You can learn these forms with their applications as well as other Kung Fu forms at the Academy in Tampa, Florida. We also teach Northern Shao Lin Chuan, Hsing Yi Chuan/Xing Yi Quan and Pa Kua Chang/Ba Gua Zhang, Meditation and Qi Gong.
Tai Ji Quan Philosophy – The 13 Postures
Tai Ji Quan Hand Positions
Tai Ji Quan Eight Basic Stances

Tai Ji Quan Forms
 1. Jian Hua Tai Ji Quan
  Tai Chi Chuan Short Form
 2. Guang Ping Yang Tai Ji Chang Quan
  Tai Chi Chuan Long Form
 3. Tai Ji Dao
  Tai Chi Broad Sword Form
 4. Tai Ji Dao Dui Da
  Tai Chi Broad Sword Two Man Form
 5. Tai Ji Jian
  Tai Chi Double Edge Sword Form
 6. Dan Tui Shou
  Single or Simple Push Hands
 7. Shuang Tui Shou Xiao Lu Ding Bu
  Paired or Double Push Hands Little Pull Fixed Step
 8. Shuang Tui Shou Xiao Lu Huo Bu
  Paired or Double Push Hands Little Pull Moving Step
 9. Shuang Tui Shou Da Lu
  Paired or Double Push Hands Big Pull
 10. San Shou Dui Da
  Loose Hand Two Man Combat Form
 11. Tai Ji Qiang Ji Ben Dong Zuo
  Tai Chi Spear Basic Movement Form-Upper, Lower, Horizontal Circle
 12. Tai Ji Qiang Shu Dui Da
  Tai Chi Spear Two Man Form