Shao Lin Quan

shao-lin-quan

Listed below is a list of the Northern Shao Lin Chuan forms, applications and courses taught. You can learn these forms with their applications as well as other Kung Fu forms at the Academy in Tampa, Florida. We also teach Tai Chi Chuan/Tai Ji Quan, Hsing Yi Chuan/Xing Yi Quan and Pa Kua Chang/Ba Gua Zhang, Meditation and Qi Gong.

Shao Lin Quan Hand Positions

Shao Lin Quan Eight Basic Stances

Shao Lin Quan Forms
 1. Shao Lin Quan Shu Er Shi Fa
  Shao Lin 20 Method Fighting Form
  Cai Li Fo Jia Chuen San Shou Ji Ben Dong Zuo
  Cai Li Buddhist Fist Open Hand Basic Movement
 2. Shao Lin Quan Shu Er Shi Fa Dui Da
  Shao Lin 20 Method Fighting Form Two Man
 3. Lian Bu Quan
  Linking Step Fist or Step Practice Boxing
 4. Gong Li Quan Lian Fa
  Result/Achievement Force Fist Practice Method
 5. Shi Er Lu Tan Tui Quan
  Twelve Routine Springing Leg Boxing
 6. Duan Da Quan
  Fighting in Close Quarters Boxing
 7. Qin Na Dui Da/Chin Na
  Capture/Seize Two Man Fighting Form
 8. Yi Lu Xi Yue Hua Quan
  First Set of China Fist
 9. Er Lu Xi Yue Hua Quan
  Second Set of China Fist
 10. Er Lu Xi Yue Hua Quan Dui Da
  Second Set of China Fist Two Man Fighting Form
 11. San Lu Xi Yue Hua Quan
  Third Set of China Fist
 12. Si Lu Xi Yue Hua Quan
  Fourth Set of China Fist
 13. Si Lu Xi Yue Hua Quan Dui Da
  Fourth Set of China Fist Two Man Fighting Form
 14. Chu Ji Dao Shu
  Elementary Broad Sword-Play Skill Form
  Commander of Weapons
 15. Chu Ji Jian Shu
  Double Edge Swordplay Skill Form
  Gentleman of Weapons
 16. Gun Shu
  Long Staff/Cudgel play Skill Form
  Root of Weapons
 17. Qiang Shu
  Spear Play Skill Form
  King of Weapons
 18. Long Feng Shuang Jian
  Dragon-Phoenix Twin Double Edge Swords
 19. San Quan
  Umbrella Fist
 20. Jiu Jie Bian
  Nine Section Steel Whip
 21. Duan Gun Fa and Duan Dao Jing Ji
  Short Stick Methods and Combat with Knife Skills
 22. Gun Gou
  Hook/Cane Techniques
 23. Yi Jin Jing
  Yi Gun Gin
  Tendon Exchange Classic